Fiskeregler for laksefiske

Fiskeregler for Verdalsvassdraget sesongen 2015

Laks

1. GENERELT:
Fiskekortet gjelder for 1-en- stang. Fiske fra båt er ikke tillatt. Vadebukser kan brukes - vis hensyn til andre fiskere! Det pliktes å utøve bevegelig fiske.

2. FISKEKORTET, LEGITIMASJON, FISKERAVGIFTEN OG DESINFISERINGSBEVIS SKAL MEDBRINGES UNDER FISKET.

3. DESINFISERING:
Før sesongstart, og når fiskeutstyret er brukt i et annet vassdrag, skal desinfisering av alt utstyret utføres før fisket starter. Desinfiseringsbevis skal fremvises sammen med fiskekort ved forespørsel fra andre fiskere eller fiskeoppsyn. Fiskekortet er ikke gyldig uten desinfiseringsbevis!

4. FISKETIDEN:
Fiske er tillatt fra og med 10. juni til og med 31. juli.

5. REDSKAPSBRUK:
Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes en stang per person. Redskapen skal ikke forlates under fiske.
Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok, men wobbler kan likevel ha inntil tre trippelkroker. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm , for enkeltkrok ikke større enn 15 mm .
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark.
**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.

6. MINSTEMÅL, DØGNKVOTER OG SESONGKVOTER:
All anadrom laksefisk som er kortere enn 35 cm skal settes ut igjen. Det samme gjelder gytefarget laks og vinterstøinger.
Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet. For ukekort og sesongkort følges datodøgnet. Kvoter gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er 1 laks. Når en laks er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Styret i «Fellesforvaltninga for Verdalsvassdraget» har fredet sjøørreten sesongen 2015. Det betyr at det er forbudt å fiske etter sjøørret. Ved bifangst skal uskadet sjøørret settes tilbake til vassdraget. Skadet fisk skal avlives.
Total sesongkvote pr. fisker er 2 laks. Når 2 laks er fanget skal fisket avsluttes for sesongen.
Fang og slipp før kvoten er fylt er frivillig. Slippes en laks etter at den er forsvarlig kjørt og ikke skadd kan fiske fortsette. Er fisken skadd skal den avlives og regnes på kvoten.

Total sesongkvote for hele Verdalsvassdraget er 300 avlivet laks. Elva stenges for all fiske, når sesongkvote er oppnådd. Fang og slipp er ikke gjeldende for sesongkvote.

7. REGISTRERING AV FANGST:
All fisk skal registreres, også gjenutsatt fisk. Dette skal gjøres innen 12 timer etter fangst på nettsiden www.verdalselva.no eller som MMS/SMS til: 948 75 200. Navn, dato - vekt - vald og evt. bilde. Meld også gjerne inn redskap du brukte og tidspunkt for fangst.

8. SESONGVURDERING:
I løpet av sommeren vil sesongens lakseinnsig bli vurdert. Dette kan medføre endringer i kvoter og/eller fiskeregler. Det er ingen refusjon ved slike tilfeller. Slike bestemmelser tas av fellesforvaltningen i Verdalsvassdraget – innført etter flertallsvedtak. Fylkesmannen eller DN kan også endre reglene underveis i sesongen. Ingen refusjon.

9. BEGRENSNINGER VED FOSSEKULPER:
Fiske innenfor en 70m grense til fosshølene Granfoss, Grunnfoss, Dillfoss, Kvernfossen, Voldenfossen, Skjækerfossen, Kløftåsfossen og Østnesfoss er forbudt. Merker settes av fylkesmannen i Nord Trøndelag i samarbeid med Statens naturoppsyn.

10. TRÅKK OG LIGNENDE PÅ DYRKET MARK MÅ IKKE FOREKOMME.

11. BRUDD PÅ BESTEMMELSER:
Brudd på bestemmelsene fører til inndragelse av fiskekortet uten vederlag, og nytt fiskekort kan ikke kjøpes for inneværende sesong. Det må også søkes om å få kjøpe nytt fiskekort for påfølgende års fiske ved slike tilfeller.

12. ANDRE BESTEMMELSER:
All hunnlaks er fredet etter 1. juli, og skal forsvarlig settes ut igjen. Ved vannføring under 10m3/s i Grunnfoss målestasjon er det kun tillatt med fluefiske (dupp eller flyte - flueline som kastevekt), eller fiske med flytende dupp og mark uten søkke (såkalt lett fiske).
Vannføring vil bli merket på sentrale steder i elva ved bromål og/eller på Internettsiden http://www.verdalselva.no til en hver tid.


FØRSTE GANGS DESINFISERING AV UTSTYR UTFØRES PÅ STATOIL VUKU I ÅPNINGSTIDEN! MED GYLDIG DESINFISERINGSBEVIS FOR VERDALSVASSDRAGET, KAN DESINFISERING UTFØRES PÅ EGEN HÅND VED LANDFALL CAMPING SONE 13 ETTER BEHOV