Fiskeregler for laksefiske

Fiskeregler for Verdalselva og Helgåa sesongen 2020

Laks

1. GENERELT:
Fiskekortet gjelder for 1-en- stang. Fiske fra båt er ikke tillatt på de soner VJFF disponerer. Vadebukser kan brukes - vis hensyn til andre fiskere! Det pliktes å utøve bevegelig fiske der man normalt starter øverst på valdet.

2. FISKEKORTET, LEGITIMASJON, FISKERAVGIFTEN OG DESINFISERINGSBEVIS SKAL MEDBRINGES UNDER FISKET.

3. DESINFISERING:
Før sesongstart, og før og etter fiskeutstyret brukes i et annet vassdrag, skal desinfisering av alt utstyret utføres. Desinfiseringsbevis skal fremvises sammen med fiskekort ved forespørsel fra andre fiskere eller fiskeoppsyn. Fiskekortet er ikke gyldig uten desinfiseringsbevis!

4. FISKETIDEN:
Fiske er tillatt fra og med 1. juni til og med 15. august i vassdraget opp til Granfossen. Ovenfor Granfossen er fisketiden 10. juni til 31. august. 

5. REDSKAPSBRUK:

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes en stang per person. Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok, men wobbler kan likevel ha inntil tre trippelkroker.  Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark.

**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.

6. MINSTEMÅL, DØGNKVOTER OG SESONGKVOTER:

All anadrom laksefisk som er kortere enn 35 cm skal settes ut igjen. Det samme gjelder gytefarget laks og vinterstøinger.

Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet. For ukekort og sesongkort følges datodøgnet.

Kvoter gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er 1 laks. Når en laks er fanget og avlivet skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sjøørret er fredet. Det betyr at det er forbudt å fiske etter sjøørret. Ved bifangst skal uskadet sjøørret settes tilbake til vassdraget. Skadet fisk skal avlives.

Personlig sesongkvote pr. fisker er 4 laks. 2 av disse må være under 65 cm og 2 er valgfrie størrelser. Hvis man fanger og avliver 2 laks over 65 cm først, kan fisket likevel fortsette. Da er det innført tvungen fang og slipp på den 3. og 4. fisk over 65 cm. Hvis fisken skal og må avlives pga. skade eller blødning teller denne som 3.fisk over 65 cmm ig kvoten er nådd for sesongen. Det kan da ikke fiskes etter den 4.laksen under 65 cm. 

Fang og slipp før kvoten er fylt er frivillig. Slippes en laks etter at den er forsvarlig kjørt og ikke skadd kan fiske fortsette. Er fisken skadd, skal den avlives og regnes på kvoten for avlivet fisk. Fisker skal registrere all fanget fisk på laksebørsen for Verdalsvassdraget, også fisk som settes ut igjen.

 Sesongkvote for hele Verdalsvassdraget er 320 avlivet laks. Av disse er 40 laks forbeholdt elva ovenfor Granfossen. Når 280 laks er fanget og avlivet nedenfor Granfossen stenges fisket i denne delen av elva. Når 40 laks er avlivet ovenfor Granfossen stenges denne delen av elva.

 All hunnlaks er fredet etter 31. juli, og skal forsvarlig settes ut igjenSjøørret er fredet hele sesongen og skal settes skånsomt tilbake til vassdraget.

  • All avlivet fisk skal det taes skjellprøve av. Disse skjellprøvene skal leveres i utsatte postkasser ved Grunnfossen, Breding fiskevald, Landfald sidkevald (VJFF) eller avkjøringen til Stiklestad camping.                  
  • "Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjell prøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong"
  • Det trekkes en LTS fluefiskepakke i premie blant alle skjellprøvene som leveres inn ved sesongslutt.

7. REGISTRERING AV FANGST:

Laksebørs hvor det er to rapporteringsmuligheter. Web og APP på telefon. Man registrerer seg som bruker eller rapporterer fisk til grunneier evt. VJFF for registrering av fangst hvis man ikke har tlf eller web.

All fisk skal registreres, også gjenutsatt fisk. Dette skal gjøres innen 12 timer etter fangst, på nettsiden www.verdalselva.no  Navn, dato - vekt - vald og evt. bilde. Meld også gjerne inn redskap du brukte og tidspunkt for fangst. Følg med på Verdalselva.no for nyheter rundt registrering av fangst.

8. SESONGVURDERING:
I løpet av sommeren vil sesongens lakseinnsig bli vurdert. Dette kan medføre endringer i kvoter, sesonglegde og/eller fiskeregler. Det er ingen refusjon ved slike tilfeller. Slike bestemmelser tas av fellesforvaltningen i Verdalsvassdraget – innført etter flertallsvedtak. Fylkesmannen og/eller DN kan også endre reglene underveis i sesongen. 

9. BEGRENSNINGER VED FOSSEKULPER:
Fiske innenfor en 70m grense til fosshølene Granfoss, Grunnfoss, Dillfoss, Kvernfossen, Voldenfossen, Skjækerfossen, Kløftåsfossen og Østnesfoss er forbudt. Merker settes av Fylkesmannen i Nord Trøndelag i samarbeid med Statens naturoppsyn.

10. TRÅKK OG LIGNENDE PÅ DYRKET MARK MÅ IKKE FOREKOMME.

11. BRUDD PÅ BESTEMMELSER:

Brudd på bestemmelsene fører til inndragelse av fiskekortet uten vederlag, og nytt fiskekort kan ikke kjøpes for inneværende sesong. Det må også søkes om å få kjøpe nytt fiskekort for påfølgende års fiske ved slike tilfeller.

Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.

Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr. 3000,-.

Gebyr for kvotebrudd og medvirkning til kvotebrudd er kr 6000,-. I tillegg til gebyr blir vedkommende som blir tatt for kvotebrudd bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula.

Manglende innlevering av skjellprøve kvalifiserer til gebyr på kr 500,-.  Eier/ utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.

12. ANDRE BESTEMMELSER:

Ved vannføring under 10m3/s i Grunnfoss målestasjon er det kun tillatt med fluefiske (dupp eller flyte - flueline som kastevekt), eller fiske med flytende dupp og mark uten søkke (såkalt lett fiske).

Vannføring finner man på NVE`s hjemmesider til en hver tid. Man finner også lenke til vannføring/Grunnfoss på Verdalselva.no

Ikrafttreden: Reglene trer i kraft 1.juni 2020.