Fiskeregler for laksefiske

Fiskeregler for Verdalselva og Helgåa sesongen 2021

Laks

1. GENERELT:
Fiskekortet gjelder for 1-en- stang. Fiske fra båt er ikke tillatt på de soner VJFF disponerer. Vadebukser kan brukes - vis hensyn til andre fiskere! Det pliktes å utøve bevegelig fiske der man normalt starter øverst på valdet.

2. FISKEKORTET, LEGITIMASJON, FISKERAVGIFTEN, FISKEREGLER OG DESINFISERINGSBEVIS SKAL MEDBRINGES PÅ KROPPEN UNDER FISKET.

Ved oppsyn plikter fisker å vise fangst - ved frivilling å åpne sekk, bil eller annet sted som fangst oppbevares. Fiskeravgift, fiskekort, desinfiseringsbevis og legitimasjon skal vises uoppfordret.

3. DESINFISERING:
Før sesongstart, og før og etter fiskeutstyret brukes i et annet vassdrag, skal desinfisering av alt utstyret utføres. Desinfiseringsbevis skal fremvises sammen med fiskekort ved forespørsel fra andre fiskere eller fiskeoppsyn. Fiskekortet er ikke gyldig uten desinfiseringsbevis!

4. FISKETIDEN:
Fiske er tillatt fra og med 1. juni til og med 31. august i hele vassdraget.

5. REDSKAPSBRUK:

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes en stang per person. Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. Det kan brukes agn på kun en enkeltkrok, en dobbeltkrok eller en trippelkrok.  Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark.

**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.

6. MINSTEMÅL, DØGNKVOTER OG SESONGKVOTER:

All anadrom laksefisk som er kortere enn 35 cm skal settes ut igjen. Det samme gjelder gytefarget laks og vinterstøinger.

Kvoter gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre.

Sjøørret er fredet. Det betyr at det er forbudt å fiske etter sjøørret. All sjøørret skal uansett registreres på børsen.

Oppdatering 09.06.2021

Nå har Verdalselva fellesforvaltning fått avklart at sjøørret som er skadd slik at den vil dø kan leveres inn til fellesforvaltningen.Det vil si samme praksis som i Gaula og Orkla. Når en fisk må taes opp, så skal det varsles fra til oppsyn eller fellesforvaltningen med en gang på melding eller på telefon.

Telefon oppsyn; 482 52 402 eller +47 918 16 649

Fellesforvaltningen: 950 75 741 eller +47 951 21 341

Hvis noen tar opp sjøørrett uten og si fra, så regnes det som tjuvfiske og vil bli anmeldt. 

Sesongkvoten for hele vassdraget er 270 avlivet laks. Av disse er 34 laks er forbeholdt elva ovenfor granfossen. Når 236 laks er avlivet nedenfor granfossen stenges fisket i denne delen av elva.

 Personlig kvote:

2 laks over 65 cm og 1 laks under 65 cm.
Når to laks over 65cm er avlivet avsluttes fisket for sesongen

(Ved sesongutvidelse kan fisket fortsette etter 1 laks inntil 65cm)

 Det skal gå minst 48timer mellom hver avlivet laks.

 Fang og slipp før kvoten er fylt er frivillig. Slippes en laks etter at den er forsvarlig kjørt og ikke skadd kan fiske fortsette. Er fisken skadd, skal den avlives og regnes på kvoten for avlivet fisk. Fisket kan ikke startes før utsatt fisk er sluppet på forsvarlig vis tilbake i elva. Fisker skal registrere all fanget fisk på laksebørsen for Verdalsvassdraget, også fisk som settes ut igjen.

All hunnlaks er fredet etter 15. juli, og skal forsvarlig settes ut igjen. Er fisken skadet skal den avlives og leveres fellesforvaltningen. Innlevert fisk går ikke på den personlige kvoten.

  • All avlivet fisk skal det taes skjellprøve av. Disse skjellprøvene skal leveres i utsatte postkasser ved Grunnfossen, Breding fiskevald, Landfald sidkevald (VJFF) eller avkjøringen til Stiklestad camping.                  
  • "Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjell prøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong"
  • Det trekkes en LTS fiskeutstyr i premie blant alle skjellprøvene som leveres inn ved sesongslutt.

7. MIDTVEISEVALUERING og KVOTER:
Midtveisevaluering 1-3 juli.**

 Ved gytebestandsoppnåelse under 50% opphører beskatningen og elva stenges for alt fiske.

Ved gytebestandsmål mellom 50% og 90% reduseres kvoten til 230 avlivet laks.
Ved gytebestandsmål mellom 90% og 130% er kvoten uendret.
Ved gytebestandsoppnåelse over 130% kan den personlige kvoten utvides med 1 laks inntil 65cm, og totalkvoten kan økes med inntil 199 laks.
Fordelingen på kvoten ovenfor og nedenfor Granfossen skal økes likt i prosent ved økning i totalkvote.**

 ** Detaljer vil annonseres på verdalselva.no på nett og facebook.

 8. REGISTRERING AV FANGST:

Laksebørs hvor det er to rapporteringsmuligheter. Web og APP på telefon. Man registrerer seg som bruker eller rapporterer fisk til grunneier evt. VJFF for registrering av fangst hvis man ikke har tlf eller web.

All fisk skal registreres, også gjenutsatt fisk. Dette skal gjøres innen 12 timer etter fangst, på nettsiden www.verdalselva.no Navn, dato - vekt - vald og evt. bilde. Meld også̊ gjerne inn redskap du brukte og tidspunkt for fangst. Følg med på̊ Verdalelva.no for nyheter rundt registrering av fangst.

 9. BEGRENSNINGER VED FOSSEKULPER: Fiske innenfor en 70m grense til fosshølene Granfoss, Grunnfoss, Dillfoss, Kvernfossen, Voldenfossen, Skjækerfossen, Kløftåsfossen og Østnesfoss er forbudt. Merker settes av Fylkesmannen i Nord Trøndelag i samarbeid med Statens naturoppsyn.


10. TRÅKK OG LIGNENDE PÅ DYRKET MARK MÅ IKKE FOREKOMME.

11. BRUDD PÅ BESTEMMELSER:

 Brudd på bestemmelsene fører til inndragelse av fiskekortet uten vederlag, og nytt fiskekort kan ikke kjøpes for inneværende sesong. Det må også søkes om å få kjøpe nytt fiskekort for påfølgende års fiske ved slike tilfeller.

Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.

Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr. 3000,-.

Gebyr for kvotebrudd og medvirkning til kvotebrudd er kr 6000,-. I tillegg til gebyr blir vedkommende som blir tatt for kvotebrudd bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula.

Manglende innlevering av skjellprøve kvalifiserer til gebyr på kr 500,-.  Eier/ utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.

Brudd rundt regler på sjøørret anmeldes.

12. ANDRE BESTEMMELSER:

Ved vannføring under 10m3/s i Grunnfoss målestasjon er det kun tillatt med fluefiske (dupp eller flyte - flueline som kastevekt), eller fiske med flytende dupp og mark uten søkke (såkalt lett fiske).

Vannføring finner man på NVE`s hjemmesider til en hver tid. Man finner også lenke til vannføring/Grunnfoss på Verdalselva.no

Vassdraget vil i spesielle tilfeller med lav vannføring og høy temperatur kunne stenges på kort varsel.

Ved uforutsette hendelser som for eksempel stengt elv, plikter ikke grunneier å refundere fiskekort.

Ikrafttreden: Reglene trer i kraft 1.juni 2021.