Storviltjakt

storviltjaktDet er lange tradisjoner for storviltjakt på eiendommen. Størst betydning har elgjakta, men de siste årene har bestanden av hjort økt, og hjortejakt er en spennende og krevende jaktform. Vårt minste hjortevilt, rådyret, er også representert i våre skoger. Rådyrjakt er utfordrende, både med tanke på jakt og forvaltning. I samarbeid med flere større grunneiere, tilbys også et rovviltkort som omfatter både kvote- og lisensjakt forutsatt at myndighetene har åpnet for slik jakt.

 

 

Elgjakt (25/9-23/12)

elgjakt

Elg- og hjortejakt utøves på 21 jaktfelt som leies ut til faste, lokale jaktlag for ett år av gangen. Kontrakten forlenges automatisk dersom ikke spesielle forhold inntrer. Dette sikrer en effektiv og sikker jaktutøvelse, med fokus på langsiktig forvaltning. Gjennom et to- prissystem med lav fastpris og progressiv kilopris, stimuleres det til felling av små dyr. I tillegg selges elg- og hjortejakt med høy tilretteleggingsgrad for grupper på inntil 6 jegere med bosted Holmen Gård. Det felles årlig i overkant av 80 elg på eiendommen.

Oversikt over terrengene, jaktledere og kart

 

Hjortejakt (1/9-23/12)

hjortejakt

I den første delen av hjortejakta, fra 1/9-24/9, selges det hjortejakt på utvalgte jaktfelt. Ta kontakt for informasjon og avtale. Hoveddelen av hjortejakta selges sammen med elgjakta. De fleste hjorter som blir skutt felles i kombinasjon med ordinær elgjakt. Posteringsjakt ved dyrket mark og i forbindelse med næringstrekk er spennende alternativ på hjort. Drivjakt med kortbente hunder kan også være effektivt.

Hjortestammen er i god vekst og forventes å bli en enda mer spennende ressurs i årene fremover. Første kjente observasjon av hjort i Verdal er fra Forlandet i 1936. Det felles ca 10 hjort årlig på eiendommen.

Oversikt over terrengene for tidligjakt, med kart

 

Rådyrjakt (10/8-23/12)

radyrjakt

Rådyrjakt utøves på 41 terreng, hovedsakelig som skogsjakt. Dette er en krevende, og spennende jaktform. Leietakeren disponerer terrenget fra bukkejakten starter 10. august og frem til julefredning. Det tildeles 2-3 dyr på hvert terreng, hvorav 1 kalv. Samjakt praktiseres med unntak av første uke i elgjakten. Løs på drevet halsende hund kan brukes etter 1/10. Rådyrbestanden varierer en del avhengig av gaupebestanden. Vi har stort sett faste jaktlag, men med noen utskiftinger enkelte år. Ta kontakt for å få oversikt over ledige vald.

Oversikt over terrengene med kart

 

Rovviltjakt (Kvote og lisensjakt)

Bjorn

Det ser ut som at det kan etablerere seg jaktbare bestander av en del større rovdyr også i våre områder etter hvert. Vi anser det som viktig å legge til rette for at disse bestandene blir regulert gjennom ordinær jakt. Etterspørsel etter jakt på bjørn, gaupe og jerv øker i takt med bestandsutviklingen, ikke minst blant unge jegere.  

I den forbindelse er det inngått et samarbeid mellom flere større grunneiere i Verdal-Levanger området, om et felles rovviltkort. Jaktkortet gjelder for kvotejakt på gaupe og lisensjakt på bjørn, ulv og jerv. Kortet gjelder også for rev og grevling. Kortet koster 200 kr.

Rovviltkortet selges i nettbutikken og ved Værdalsbrukets kontor i Vuku.