Søknad om motorisert ferdsel

Søknad om Grunneiertillatelse til motorisert ferdsel på værdalsbrukets eiendom

(Gjelder ikke ved bruk av ervervskjører vinterstid med snøskuter, kjøring hjemlet i Lov om reindrift §23)

Required *

Søker (Kjører):

Søknaden gjelder:

Dato/Tidsrom:

 

Søker har det fulle ansvaret for lovligheten ved omsøkt motorferdsel. Eventulle tillatelser er ikke gyldig om ikke tillatelse ihht. Lov om motorferdsel i utmark er Innhentet fra rette myndighet i de tilfeller dette er nødvendig. Denne tillatelsen skal medbringens under kjøringen. Enhver motorisert ferdsel på vår eiendom skal skje mest mulig skånsomt med hensyn til natur og omgivelser. Innehaver av denne tillatelsen plikter å utøve ferdselen på en slik måte at dette ivaretas. Innehaver av tillatelsen er pliktig til å fremvise denne ved eventuell forsepørsel, sammen med legetimasjon som viser samsvar mellom søker og fører. Brudd på vår tillatelse vil kunne få følger for vedkommende i form av anmeldelse, inndragelse av tillatelse og nekt av fremtdige tillatelser, med mer.