Virksomheten


Værdalsbruket AS forvalter 900000 dekar skog og fjell i Verdal kommune. Eiendommen utgjør 58 % av kommunens areal, og grensene har vært tilnærmet uendret de siste 200 år. Selskapet eies i dag av Fabritiusgruppen AS.

 

Skogbruk

2012-06-28 09.55.05 resized

Skogbruk med tilhørende sagbruksdrift er fortsatt hovedvirksomheten slik det har vært siden 1600-tallet. Av det produktive skogarealet er 11 % vernet. Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark omfatter ca. 30 % av eiendommens totalareal.

Skogbruk er basisvirksomheten til Værdalsbruket, slik det har vært siden eiendomssamlingen startet på 1500-tallet. Værdalsbruket driver en langsiktig og samfunnsbevisst forvaltning av skogressursene med målsetting om optimal produksjon av både skogsvirke og vilt. Skogbruksaktiviteten er sertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering etter kravene i ISO 14001 med "Levende Skog" som miljøstandard.

 

Skogsdrift

skogdrift resized

Eiendommens produktive skogareal er ca. 180 000 dekar, hovedsakelig på lav og middels bonitet. Skogsdrift utøves på ca. 160 000 dekar. Årlig avvirkning er i størrelsesorden 5-10 000 m3. Til sammenligning er årlig tilvekst 50 000 m3. En har valgt å legge seg på et kvantum lavere enn beregnet balansekvantum. Etter 1945 er det investert totalt 24 mill. kroner i skogkultur (planting og ungskogpleie) på eiendommen. I samme periode er det satt ut nesten 14 mill. skogplanter. Fra å sysselsette 270 mann i 1945, er det i dag 4 skogsarbeidere ansatt.

Sagbruk

ved resized

Vårt sagbruk Trones Bruk ble i 1999 fusjonert inn i InnTre AS, hvor vi eier 34 % av aksjene. Selskapet er Norges tredje største sagbruksselskap, og produserer ca. 100000 m3 trelast årlig fordelt på tre anlegg. Mer info på www.inntre.no

 

Ved

Vi tilbyr vegkanthogst av ved, og salg av stranger fremkjørt til vei (strangesalg). Veiledende prisliste for de ulike sortiment finner du her. Ved strangesalg er det for det meste bjørk og energigran som selges, samt noe older. Furu kan forekomme. Ved vegkanthogst har vi utarbeidet en målmal på ca 3 meter, som indikerer et område fra vegskulder som skal være ryddet for vegetasjon. Det som er ved (alle treslag) taes vare på, mens mindre dimensjoner felles. Bartrær over 25 cm skal stå igjen.

 

Miljø

miljo resized

Det er gjennomført miljøregistreringer på eiendommen. Som et resultat av disse, er det lagt ut 120 nøkkelbiotoper (biologisk viktige områder) som er administrativt vernet. Naturtype, kontinuitets- og rødlistearter er registrert, og områdene gitt ulik status avhengig av disse registreringene. Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark omfatter 1/3 av eiendommen (311 km2). I dette arealet inngår også betydelige arealer med skog. Produktiv skog inngår også i naturreservatene Barsjøen og Fjellmannmyra. Til sammen er 11 % av produktivt skogareal vernet. Regnet av stående volum, omfatter vernet 16 %.

Jakt og Fiske

jakt

Salg av jakt- og fiskeprodukter med ulik tilretteleggingsgrad er en naturlig del av eiendomsdriften. De mest tilrettelagte produktene selges i kombinasjon med opphold på Holmen Gård.

 

Utleiehytter og hytteområder

 MG 1496 2 resized

Vi har 12 utleiehytter på ulike steder på eiendommen. Disse er glimrende utgangspunkt for jakt, fiske og friluftsliv. Vi har 220 punktfester fordelt på 7 ulike hyttefelt. I tillegg kommer 130 solgte tomter i de samme hyttefeltene.

Kalkstein

 MG 0918 2 resized

I Tromsdalen ligger en av Europas største og reneste kalksteinsforekomster (2-3 mrd. tonn). Norcem har konsesjon på driften og leier ut denne til Verdalskalk. Årlig uttak er ca. 1 mill. tonn. Det forventes økning i uttaket i årene fremover. Mer info på www.verdalskalk.no